Integritetspolicy
GDPR
Retail Revolution
Roas Labz AB

Retail Revolution 2024 - Roas Labz AB - 559443-5934

Integritetspolicy
Roas Labz AB med varumärket Retail Revolution värnar om dina Personuppgifter och strävar alltid efter att behandla och skydda dem på bästa sett.

Roas Labz AB, org. nummer 559443-5934 (”Retail Revolution” ”vi”, ”oss”, ”vår”) är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in om dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor, information om hur finns under rubriken “Kontakta oss” längre ner i denna Integritetspolicy (”Policyn”). 

Policyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du är kund hos oss, besöker våra hemsidor www.RetailRevolution.se och RetailRevolution.se eller kontaktar oss på andra sätt. I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679)anger Policyn vilka Personuppgifter vi samlar in och hur, för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss påsamt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina Personuppgifter. Vi informerar även hur du ska gå till väga för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

Vad är Personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas tillen fysisk person som är livet, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och inloggningsuppgifter.

När vi talar om ”behandling” eller ”personuppgiftsbehandling” kan det avse både hantering, insamling, lagring, bearbetning och/eller radering av personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas 
Exempel på personuppgifter som kan behandlas:    
- För-och efternamn    
- Användarnamn och lösenord      
- Adress    
- Telefonnummer    
- E-postadress    
- Stillbilder och rörliga bilder    
- Cookies

Hur behandlar vi in dina Personuppgifter?
Vi vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina Personuppgifter och därför är det viktigt för oss att du förstår hur vi behandlar dina Personuppgifter.

De Personuppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part.

Du tillhandahåller huvudsakligen Personuppgifter till oss i följande sammanhang:    
- När du registrerar dig för en kurs eller ett event på våra hemsidor eller blir medlem i Retail Revolution program..   
- När anmäler dig för att ta emot Retail Revolution´s e-postmeddelanden.    
- När du besöker Retail Revolution´s hemsidor.    
- Vid kontakt med Retail Revolution, till exempel via e-postmeddelanden, sociala medier eller ett digitalt möte.    
- När du deltar i digitala möten, till exempel coachningssamtal eller liveseminarier.

För vilka ändamål behandlar vi in dina Personuppgifter?
Vi behandlar dina Personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål:    
- I kommunikation- och marknadsföringssyfte med befintliga och potentiella kunder i syfte att förse dem med information om vårt företag och/eller erbjuda dem våra produkter och tjänster.    
- Fullgöra rättsliga förpliktelser enligt avtal genom att leverera produkter och tjänster.   
- Tillhandahålla support och administrera användarkonton.    
- Förse befintliga och potentiella kunder samt andra berättigade motparter med annan nödvändig och relevant information.    
- Förhindra missbruk av Retail Revolution produkter och tjänster.

Vilka rättsliga grunder har vi för behandling av dinaPersonuppgifter?
Vi baserar behandlingen av dina Personuppgifter på ett antal rättsliga grunder som beskrivs nedan.

Fullgöra avtal
Vi behandlar dina Personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden enligt avtal mellan oss när du köper våra tjänster och produkter via våra hemsidor eller blir medlem i Retail Revolution program. Insamlingen och behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna administrera ditt köp och betalning.

Berättigat intresse
En del av den behandling av Personuppgifter som vi utför baserar vi på en intresseavvägning för att tillgodose våra berättigade intresse av att kunna informera om samt erbjuda våra produkter och tjänster samt för att optimera din upplevelse av våra produkter och tjänster. Informationen och erbjudandet kan komma att lämnas per telefon, e-postmeddelande, SMS och/eller motsvarande kontaktvägar för kommunikation.

Samtycke
Om du har lämnat din e-postadress, baserar vi vår behandling av Personuppgifter på ett samtycke att få e-postmeddelanden skickat till dig. När du fyller i din e-postadress samtycker du till att vi behandlar din e-postadress och skickar e-postmeddelanden. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till denna behandling genom att avregistrera dig ifrån e-postmeddelanden.

Vidare i syfte att marknadsföra Retail Revolution och sprida kunskap om vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter i form av bilder – både stillbilder och rörliga bilder – och ljudupptagningar. Denna behandling görs med stöd av ett uttryckligt och informerat samtycke från den registrerade. Behandlingen kommer att ske under den tid som samtycket inte har återkallats av den registrerade. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

För dig som anmält dig till en kurs hos Retail Revolution sparas Personuppgifter i upp till två (2) år efter avslutad kurs om det inte längre finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en längre tid.

För dig som prenumererar på Retail Revolution e-postmeddelanden sparas uppgifterna tills du har avregistrerat sig från e-postmeddelandena.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi arbetar aktivt för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
I de fall det är nödvändigt delar vi dina Personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vårräkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:    
• IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).    
• Företag som tillhandahåller betallösningar. Till dessa överförs fakturerings-och betalningsinformation.    
• Företag som tillhandahåller marknadsföring. Till dessa överförs dina kontaktuppgifter.

När dina Personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det för de ändamål vi har angivit. Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredjepart.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi lösningar inom EU. Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina Personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till tredje land utanför EU/EES-området, mer specifikt till USA. Detta sker automatiskt när du är aktiv på sociala medieplattformar och är därmed ingenting vi kan påverka. Överföringen sker i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR.

I det tredje landet gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje land att få tillgång till dina Personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över Personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier. Överföringen mellan oss och sociala medietjänsterna baseras på standardavtalsklausuler och kompletteras med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.  

Dina rättigheter
    - Rättelse -
Om dina Personuppgifter är ofullständiga eller felaktiga har du rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras utan onödigt dröjsmål.
    - Återkallande av samtycke – Om du har samtyckt till vår behandling av dina Personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.
    - Registerutdrag – Du har rätt att begära svar på om vi behandlar dina Personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina Personuppgifter har du rätt att se vilka uppgifter vi behandlar genom ett kostnadsfritt registerutdrag.
    - Radera personuppgifter – Du har rätt att begära och få dina Personuppgifter raderade. Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter för oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande och eller försvara rättsliga anspråk. Om vi är förhindrade att radera dina Personuppgifter kommer vi att blockera Personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.
    - Begränsning - Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar; om du bestrider att Personuppgifterna vi behandlar är korrekta, om du bestrider att vi raderar dina uppgifter, om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna får vi, bara utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att        fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.
    - Invändningar – Du har rätt att invända mot att Personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. För att avbryta prenumerationen på marknadsförings-e-post skickar du ett e-postmeddelande till "kontakt@RetailRevolution.se" och berättar din e-postadress och att du vill sluta ta emot marknadsförings-e-postmeddelanden.
    - Klagomål – Om du anser att vi hanterar dina Personuppgifter felaktigt kan du kontakta oss för att få ditt ärende prövat. Du har också rätt att göra ett klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, för mer information och kontaktuppgifter till IMY, vänligen se www.imy.se
   - Ifrågasättande av berättigat intresse –
Du har rätt att invända mot behandling av Personuppgifter baserat på berättigat intresse. Detta om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot sådan behandling. Om det finns berättigade skäl som väger tyngre än det underlag du anger vid invändning mot behandlingen har Retail Revolution rätt att fortsätta behandlingen.

Så här använder du dina personuppgifter
Om du vill utöva någon av dina rättigheter måste du först kontakta oss via e-postmeddelande på "kontakt@RetailRevolution.se ". Meddelandet behöver komma från den e-postadress du angav när du anmälde dig till en kurs, anmälde dig till e-postmeddelanden från Retail Revolution eller den e-postadress du använde vid tidigare kontakt med Retail Revolution. Vi behöver även ett telefonnummer för att kunna nå dig. Detta för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Tillsynsmyndigheter
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig tillsynsmyndighet med uppgifter att övervaka tillämpningen av lagstiftningen rörande dataskydd.
Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, se imy.se

Kontakta oss
Om du har några frågor om denna Policy eller vår behandling av dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss som med ett e-postmeddelande på "Kontakt@RetailRevolution.se”

Ändringar i den här policyn
Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna policy. Du hittar alltid den senaste versionen på denna sida.

Cookies-policy
Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem, vilka typer av cookies vi använder, dvs. den information vi samlar in med hjälp av cookies och hur den informationen används, och hur man hanterar cookie inställningarna.

Cookies
Cookies är små textfiler som används för att lagra små bitar av information. De lagras på din enhet när webbplatsen laddas i din webbläsare. Dessa cookies hjälper oss att få webbplatsen att fungera korrekt, göra den säkrare, ge en bättre användarupplevelse och förstå hur webbplatsen fungerar och att analysera vad som fungerar och var den behöver förbättras. Användningen av cookies (ibland kallade kakor) är numera standard för de flesta webbplatser.

Hur och varför använder vi cookies?
Vi använder förstaparts- och tredjepartscookies för flera ändamål på våra webbplatser. Förstapartscookies är oftast nödvändiga för att webb platsen ska fungera på rätt sätt, och de samlar inte in någon av dina personligt identifierbara data.
De tredjepartscookies som används på vår webbplats är främst för att förstå hur webbplatsen fungerar, hur du interagerar med vår webbplats, håller våra tjänster säkra, tillhandahåller annonser som är relevanta för dig, och allt som allt ger dig en bättre och förbättrad användarupplevelse och hjälper dig att påskynda din framtida interaktion med vår webbplats.

Hur kan du inaktivera cookies
Webbläsaren eller enheten du använder låter dig ofta kontrollera de övergripande inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera till din webbläsare eller enhetsinställningar för att ta reda på hur du kan justera dina cookieinställningar. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstaparts cookies eller ta bort de cookies som sparats när du stänger din webbläsare eller enhet. Observera att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du väljer att blockera eller ta bort cookies.

Se en gratis demo video!

Lär dig hur Edvin har tagit sig dit han är idag och hur du kan göra detsamma. Se verktygen och metoderna som krävs för att ta dig från 0 till att kunna leva på dropshipping.

Genom att kolla på intro-guiden så godkänner jag Ecomverse GDPR Policy

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.