Köpvillkor Retail Revolution
Roaz Labz AB

Köpvillkor
Retail Revolution 2024 - Roas Labz AB - 559443-5934
Senast uppdaterad 05-05-2024

INLEDNING

Dessa villkor (”Villkoren”) utgör en del av avtalet (”Avtalet”) mellan a) ROAS Labz AB (”Leverantören”) med organisationsnummer 559443-5934, och b) kunden som köper leverantörens tjänster (”Kunden”). I Villkoren benämns leverantören och kunden tillsammans som ”Parterna” och var och en för sig kallas de ”Part”. Om parterna har avtalat om villkor som avviker från Villkoren ska de avtalade villkoren gälla i stället, om inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbart föranleder annan tolkning.

TJÄNSTERNA

Leverantören ska tillhandahålla tjänster (”Tjänsterna”) till en enskild användare hos kunden enligt Avtalet. Tjänsterna består av följande tre delar: a) digitalt kursinnehåll, b) digitalt mentorskap, och c) digitalt community. Det digitala kursinnehållet levereras via en molntjänst (SAAS-lösning) på internet. Kursinnehållet anses vara levererat när det är tillgängligt för användaren på den webbadress som Leverantören bestämmer. Det digitala kursinnehållet innehåller följande delar:
a) Introduktion i hur man startar ditt företag, b) Genomgång i hur man lägger upp sitt arbete mentalt, mindset, c) Produktresearch & val av rätt produkt, d) Bygg din egen webbshop, e) Testa produkten med facebook ads & analysera resultatet, f) Fullfillment för nöjda kunder, g) Skalning av annonsering för högre omsättning, och h) Skala upp din verksamhet och ta den till nästa nivå.
Det digitala mentorskapet innebär att Leverantören tillhandahåller gruppträning via internet i samma områden som omfattas av det digitala kursinnehållet. Gruppträningen syftar till att besvara frågor och vägleda användaren och leds av en representant från Leverantören, såsom Edvin Arfvén eller John Sandvall. Användaren deltar via den lösning som Leverantören har angett för videosamtal eller liknande. Leverantören bestämmer teknisk lösning och tid för varje gruppträningstillfälle. Användarens rätt att delta i det digitala mentorskapet gäller under tolv (12) månader från Avtalets startdatum. Leverantörens digitala community består av virtuella rum som endast inbjudna har tillgång till. Leverantören bestämmer vem som får tillgång till dessa rum. Inom varje rum hålls öppna diskussioner mellan medlemmar, mentorer med flera. För närvarande består det digitala communityn främst av text- och ljudkanaler i Discord, men detta kan ändras

TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

Leverantören ska tillhandahålla Tjänsterna när Kunden betalt Ersättningen eller den första delbetalningen av Ersättningen.

AVBROTT I TJÄNSTERNA

Leverantören har rätt att stänga av tillgången till Tjänsterna när som helst och utan föregående meddelande för brådskande underhåll eller för att skydda Tjänsterna från obehöriga angrepp och liknande. Kunden har inte rätt till ersättning för bristande tillgång på Tjänsterna. Leverantören ansvarar inte för bristande tillgång på Tjänsterna som beror på avbrott eller kommunikationsproblem på Internet eller andra privata och publika nätverk som används för att få tillgång till Tjänsterna. Leverantören har rätt att stänga av Kunden eller Användaren från Tjänsterna om Kunden eller Användaren bryter mot Avtalet eller gällande lagstiftning, och detta kan medföra skada för Leverantören eller någon av Leverantörens kunder, leverantörer och andra med affärsrelation till Leverantören. Kunden kan inte kräva någon form av ersättning för den tid då Kunden eller Användaren stängs av från Tjänsterna.

UNDERLEVERANTÖRER

Leverantören kan anlita underleverantörer för Tjänsternas utförande och för fullgörande av åtaganden enligt Avtalet, men ansvarar ändå fullt ut för fullgörandet av Leverantörens åtaganden enligt Avtalet.

ERSÄTTNING OCH BETALNING

Kunden ska betala Ersättningen om tjugosjutusen trettiosex (27 036) SEK exklusive moms för tillhandahållandet av Tjänsterna. Kunden ska betala Ersättningen i samband med att Avtalet ingås. Leverantören kan erbjuda Kunden möjlighet att betala med hjälp av en eller flera tredjepartslösningar såsom Klarna, Svea eller liknande. Om Kunden använder en sådan betallösning, ska Kunden också följa villkoren som gäller för den tredje parten som tillhandahåller betallösningen i samband med Avtalets ingående. Läs igenom Sveas villkor här: https://www.svea.com/kontovillkor
Kunden är medveten om att användning av tredjepartslösningar kan innebära ytterligare räntor och avgifter, förutom vad som anges i Avtalet. Om Kunden inte kan betala genom en tredjepartslösning, kan Leverantören fakturera Kunden med tio (10) dagars betalningstid. genom att acceptera dessa villkor godkänner du att du får tillgång till digitalt innehåll i form av timtals med inspelat kursmaterial samt färdiga mallar för juridik och administration. Därför avstår du uttryckligen från din ångerrätt för (digitalt innehåll) från det ögonblick du får tillgång till ditt digitala innehåll enligt lagen (2005:59) 2 kap. 10 §. Fram till dess att du får tillgång till (digitalt innehåll) har du ångerrätt enligt de allmänna reglerna i konsumentavtalslagen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter och alla andra rättigheter som rör Tjänsterna tillhör Leverantören eller, där tillämpligt, Leverantörens leverantörer eller licensgivare. Ingenting i detta Avtal ska utgöra en överföring eller tilldelning av några immateriella rättigheter eller andra rättigheter i Tjänsterna till Kunden. All data, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som skapats av Kunden i Leverantörens digitala gemenskap, ska ägas av Leverantören utan ersättning och som också har en oinskränkt rätt att använda, duplicera, distribuera och på annat sätt utnyttja sådan data. Kunden ges en icke-exklusiv, evig och icke-överlåtbar licens ("Licens") genom Avtalet att använda sådant material som ingår i digitalt kursinnehåll enbart för Användaren för vilken Tjänsterna köps, för Kundens interna användning. Licensen kan inte överföras till en annan person inom Kunden eller till någon tredje part. Om Kunden önskar ge åtkomst till Tjänsterna till en annan person inom Kunden, måste Kunden köpa Tjänsterna och ingå Avtalet för den personen. Om någon tredje part söker åtkomst till Tjänsterna måste Kunden hänvisa dem till Leverantören.

SEKRETESS

I samband med eller nära relaterat till leverans av Tjänsterna kan Parterna utbyta känslig information ("Konfidentiell Information") med varandra. Därför samtycker varje Part till att inte lämna ut till någon tredje part någon Konfidentiell Information som tillhör den andra Parten och som den har fått som ett resultat av Avtalet. Konfidentiell Information kan omfatta, men är inte begränsad till, information om marknadsföring, försäljningsprogram, försäljningsvolym, försäljningsomvandling, försäljningsmetoder och processer, försäljningsförslag, produkter, tjänster, leverantörer, kundlistor, manualer, försäljningsskript, telemarketing-skript, investerarnamn, kundinformation, driftsprocedurer, prissättningsriktlinjer, strategiska planer, immateriella rättigheter och information om eller relaterad till en parts anställda. Information som ingår i Tjänsterna ska alltid betraktas som Konfidentiell Information som tillhör Leverantören. Information som tillhandahålls av Kunden i Leverantörens digitala gemenskap ska aldrig betraktas som Konfidentiell Information. Trots ovanstående sekretessförpliktelse kan en Part lämna ut Konfidentiell Information till den grad att: a) informationen redan var tillgänglig för Parten innan den ingick eller initierade förhandlingar om Avtalet;

KUNDTJÄNST

All kommunikation ska ske via mail till mailadressen kontakt@retailrevolution.se. Detta gäller frågor samt support ärenden. Försök att nå ut genom direktmeddelanden till specifika representanter eller via andra kanaler kan ej garanteras att bli besvarade.

KUNDDATA

Oavsett vad som sägs i övriga delar av avtalet, ger kunden tillåtelse till företaget att använda kunddata för marknadsföring. Detta gäller endast information som inte är företagshemligheter eller känslig för kunden. Kunden kan skriftligen meddela företaget att viss kunddata inte får användas för marknadsföring. Företaget ska då omedelbart sluta använda denna information för marknadsföring. Företaget har fortfarande rätt att använda information om vilka kunder som har köpt deras tjänster, vilka resultat kunderna har uppnått och vad kunderna har sagt om företaget.

SPARRING
Företaget har tillstånd att spela in och lagra sparringsamtal i syfte att utveckla sin tjänst och internt utbildningsändamål. Dessa samtal kan också användas för marknadsföring.

GARANTI

Leverantören tillhandahåller en ångerrätt som ger Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och erhålla full återbetalning av Ersättningen om: a) Kunden inte är nöjd med Tjänsterna, b) Kunden har fått tillgång till mindre än tjugo (20) procent av det digitala kursinnehållet, det digitala mentorskapet och den digitala communityn, och c) Det har inte gått mer än fjorton (14) dagar sedan leveransstarten av Tjänsterna.

Leverantören erbjuder en actionbaserad garanti som Kunden kan utnyttja efter 12 månader efter signering av detta kontrakt. Följer kunden alla steg som benämns under garantin och inte uppnår en total omsättning på över etthundratusen kronor (100.000 SEK) inklusive moms finns möjlighet att begära återbetalning. För att utnyttja garantin behöver Kunden uppfylla följande krav:
Kunden ska ha slutfört hela kursplattformen.
Deltagit på 1 mentorskaps-samtal i veckan under en period på 12 månader.
Kunden behöver annonsera ut minst 15 unika produkter med en annonsspendering på META-plattformen på minst 1000 SEK eller 3x försäljningspriset per produkt inom en period på 12 månader.
Kunden har bevisbördan för punkterna ovan.
Har Kunden inte nått omsättningsmålet på etthundratusen kronor (100.000 SEK) inom 12 månader från att detta kontrakt skrivs ska kunden delta på 2 uppföljningsmöten. Har kunden fortfarande inte nått omsättningsmålet så har kunden rätt till full återbetalning

Kunden har bevisbördan för punkterna ovan.

FÖRSENAD BETALNING
Vid försenad betalning har företaget rätt till en påminnelseavgift på 60 kr, dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och inkassokostnader enligt inkassolagen. Företaget kan tillfälligt pausa tillhandahållandet av tjänsterna om kunden är försenad med betalningen. Kundens rätt till tjänsterna upphör dock inte på grund av detta. Om kunden är försenad med betalningen med mer än 30 dagar har företaget rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsterna.

SKADESTÅND OCH VITE

Om inte annat framgår av avtalet, ska den ena parten ersätta den andra parten för skador som uppstår till följd av avtalsbrott. Kunden ska betala ett vite, motsvarande ersättningen, för varje annan individ som obehörigen har fått tillgång till tjänsterna genom användarens inloggningsuppgifter. Kunden ska också skydda leverantören från anspråk från tredje man i samband med brott mot lagar, författningar eller intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

BEFRIELSEGRUNDER

En part ansvarar inte för brister i avtalets uppfyllelse på grund av Force-majeure-händelser som är utanför partens kontroll, t.ex. pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, översvämning, upplopp eller terrorism. Ansvarsfriheten gäller dock inte händelser som kunde förutses vid avtalets ingående. Den drabbade parten ska informera den andra parten utan dröjsmål om en Force-majeure-händelse inträffar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Leverantören ansvarar inte för produktionsförlust, förlust av data, verksamhetsförlust eller förlust av goodwill eller några indirekta eller följdförluster. Leverantörens totala ansvar för skador är begränsat till 100% av ersättningens storlek. Kunden ansvarar ensamt för innehållet som används, publiceras eller laddas upp i tjänsterna av Kunden.

AVTALETS GILTIGHET

Avtalet gäller från avtalsdagen och tillsvidare. Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid tidigast tolv (12) månader efter avtalsdagen. Uppsägning medför inte rätt till återbetalning.

KOMMUNIKATION

Leverantörens digitala community är avsett för öppna diskussioner och inte direktmeddelanden. Kunden ansvarar för allt som publiceras i communityn och är införstådd med att andra än leverantören kan läsa informationen. Om kunden önskar direktkontakt med leverantören eller dess representanter, ska kunden använda kontaktvägarna på leverantörens webbplats.

HELA AVTALET

Avtalet och dess bilagor är Parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet omfattar. Om en fråga inte uttryckligen regleras i avtalet, ska frågan regleras i enlighet med avtalets grundläggande principer. Allt som tidigare åtagits eller utlovats, skriftligt eller muntligt, upphör att gälla och ersätts av innehållet i detta avtal, inklusive dess bilagor. När du bekräftar ditt godkännande av dessa villkor, accepterar du att du erhåller digitalt material som inkluderar inspelade kursvideor samt färdiga mallar anpassade för e-handel och entreprenörskap.


OGILTIGHET AV BESTÄMMELSE

Om någon bestämmelse i Avtalet eller en del därav skulle befinnas ogiltig, innebär det inte att hela Avtalet blir ogiltigt. Istället ska parterna omförhandla relevanta delar i Avtalet för att uppnå ett så likvärdigt avtal som möjligt, om ogiltigheten väsentligt påverkar parters rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. Om parterna inte kan enas i sådana förhandlingar, ska Avtalet ändras så att det blir så likvärdigt som möjligt.

ANVÄNDARÅTAGANDE

Om Användaren företräder Kunden vid ingåendet av Avtalet, åtar sig Användaren personligen att följa avsnittet om Sekretess i Avtalet samt alla andra delar av Avtalet som tydligt ålägger Användaren ansvar.

TOLKNING OCH TILLÄMPNING

Avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden ska styras av svensk lag, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter.

TVISTELÖSNING

Tvist som uppstår med anledning av Avtalet ska lösas av svensk domstol.